Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Notice: Undefined index: hefte_gunleri in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 143

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 147

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 148

Notice: Undefined index: aylar in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

Warning: Division by zero in /home/addimlar/kurs.ilkaddimlar.com/m/modules/kurs_info.view.php on line 150

Oracle 12c. SQL-in Əsasları

İnternet-texnologiyalar

Oracle 12c. SQL-in Əsasları

Kursun adı: Oracle 12c. SQL-in Əsasları »Kursa yazıl
Aylar: 3
Həftəlik dərs sayı:
Müəllim:
Kursun qiyməti: 300 AZN (aylıq - 0 AZN) Kursa yazıl
Fərdi qiymət: 600 AZN (aylıq - 0 AZN)
Minimum tələbə limiti: 2
Maksimum tələbə limiti: 6
Kursa yazıl
Modul 01: Oracle 12с Verilənlər bazasına giriş
 •  Oracle 12с əsas imkanları haqqında
 •  Relasiyon bazanın əsas teorik və fiziki aspektlərinin konsepsiyasının müzakirəsi
 •  SQL əmrlərinin relasiyon verilənlər bazası üçün standart dil kimi klassifikasiyası 
 •  Kursda istifadə edilən məlumatlar haqqında
 •  SQL Developer-in verilənlər bazası ilə seans yaradılması üçün istifadəsi
 •  SQL Developer-də sorğu cavablarının faylda yaradılması və skript faylalrın istifadəsi 
Modul 02: SQL dilində SELECT əmrinin köməkliyi ilə məlumatların çıxarılması
 •   SELECT əmrinin imkanlarına baxış
 •   SELECT-in baza əmrlərinin köməkliyi ilə hesabatın yaradılması
 •   Bütün sütunların seçilməsi
 •   Xüsusi sütunların seçilməsi
 •   Sütunların susmaya görə başlıqları (adları)
 •   Hesablama əməliyyatları
 •   Operatorun prioritetləri haqqında
 •   Cədvəlin strukturuna baxmaq üçün DESCRIBE əmri
 
Modul 03: Məlumatların limitlənməsi və sıralanması
 •   Lazımi sətirləri seçmək üçün WHERE şərtinin istifadəsi
 •   WHERE şərtində məntiqi və müqaisə operatorlarının istifadəsi
 •   məntiqi və müqaisə operatorlarının prioritet şərtlərinin yazılması
 •   WHERE şərti ilə simvol literalların istifadəsi
 •   əmrinin SELECT ORDER BY şərti ilə sətirlərin sralanması
 •   Nəticənin artan və azalan ardıcıllıqla sıralanması
 
Modul 04: SELECT əmrində birsətifli funksiyaların istifadəsi
 •   SQL-də birsətirli və çoxsətirli funksiyalar arasındakı müqaisələrin nümayişi
 •   SELECT siyahısı və WHERE şərtinfə simvol funksiyaların köməkliyi ilə sətirlərin transformasiyası
 •   ROUND, TRUNC və MOD funksiyaları ilə sayların (rəqəmlərin) transformasiyası
 •   SELECT əmrində tarixlə əlaqədar arifmetik əməliyyatların istifadəsi
 •   Tarixlə işlərin funksiyaların istifadəsi
 
Modul 05: Transformasiya və şərti ifadələr üçün funksiyaların istifadəsi
 •    Aydın və aydın olmayan tiplərin transformasiyası
 •    TO_CHAR, TO_NUMBER və TO_DATE transformasiya funksiyalarının istifadəsi
 •    İç içə birsətirli funksiyalar
 •    Tarix-də NVL, NULLIF və COALESCE funksiyalarının istifadəsi
 •    SELECT əmrində IF THEN ELSE məntiqi şərtinin istifadəsi 
Modul 06: Qrup funksiyalarının istifadəsi ilə məlumatların birləşməsi
 •    Analitik hesabaların yaradılması üçün SELECT əmrində qrup funksiyalarının istifadəsi
 •    GROUP BY şərti ilə məlumat qrupunun yaradılması
 •    HAVING şərti ilə qrup məlumatlarının kənarlaşdırılması
Modul 07: Bir neçə cədvəldən məlumatların seçilməsi
 •    Birdən çox cədvəldəki məlumatlara giriş üçün SELECT əmrinin yazılması
 •    Xarici əlaqələrin köməkliyi ilə cədvəldəki məlumatlara baxış
 •    Cədvəli özü ilə birləşməsi (self join)
 
Modul 08: Altsorğuların istifadəsi
 •    Altsorğuların köməkliyi ilə həll olunan problemlərin tipləri
 •    Altsorğuların təyin edilməsi
 •    Altsorğuların tipləri
 •    Birsətifli və çoxsətirli altsorğular
 
Modul 09: Çoxluqlarla işləyən operatorların istifadəsi
 •    Çoxluqlarla işləmək üçün operatorların yazılması
 •    Bir neçə sorğunun bir sorğu kimi birləşməsi üçün çoxluqlarla işləyən operatorların istifadəsi
 •    Çoxluqlarla işləyən operatorların köməkliyi ilə nəticələrin sıralanması
 
Modul 10: Məlumatların manipulyasiyası
 •    DML əmrların sintaksisi
 •    INSERT əmri ilə sətirlərin cədvələ əlavə edilməsi
 •    UPDATE əmrinin köməkliyi ilə cədvəldəki məlumatların dəyişdirilməsi
 •    DELETE əmri ilə cədvəldən məlumatların silinməsi
 •    Məlumatların manipulyasiyası üçün skriptlərin istifadəsi
 •    COMMIT və ROLLBACK əmrlərinin istifadəsi ilə dəyişinliklərin saxlanılması və geri qaytarılması
 •    read consistency nədir
Modul 11: DDL əmrlərinin istifadəsi ilə cədvəlin yaradılması və idarə edilməsi
 •    Verilənlər bazasının Kursda baxılan əsas obyektləri
 •    Cədvəlin strukturuna baxış
 •    Cədvəlin sütunlarını yaradarkən istifadə edilən əsas məlumat tipləri
 •    Cədvəlin yaradılması üçün sadə sintaksisin istifadəsi
 •    Cədvəl yaradılarkən hansı bütövlük şərtləri istifadə edilə bilər
 •    Sxemin obyektləri necə işləyir: ALTER,DROP əmrləri
 
Modul 12: Sxemin digər obyektlərinin istifadəsi
 •    Sadə və çətin təsvirlərin yaradılması
 •    Təsvirlərin istifadəsi ilə məlumatlara keçid (access)
 •    Ardıcıllıqların yaradılması, dəyişdirilməsi və istifadəsi
 •    İndekslərin yaradılması və müşaiyəti
 •    Şəxsi və ictimai sinonimlərin yaraıdlması
 
Modul 13: İstifadəçinin girişlərinin idarə edilməsi
 •    Sistem imtiyazıarın obyektdən fərqi
 •    İstifadəçilərin yaradılması
 •    Sistem imtiyazıarın verilməsi
 •    Cəvdələ imtiyazıarın verilməsi
 •    Rolun yaradılması və ona imtiyazıarın verilməsi
 •    Obyekt imtiyazıarın verilməsi
 •    İmtiyazıarın imtinası
 
Modul 14: Sxemin obyektlərinin idarə edilməsi
 •    Sütunun yaradılması, dəyişdirilməsi və silinməsi
 •    Məhdudiyyətlərin yaradılması və silinməsi
 •    Məhdudiyyətlərin yandırılması və söndürülməsi, məhdudiyyətlərin təxirə salınmış yoxlanılması
 •    İndekslərin yaradılması və silinməsi
 •    Funksiyalara əsaslanan indekslərin yaradılması
 •    FLASHBACK əməliyyatlarının icrası
 •    Xarici cədvəllərin yaradılması və istifadəsi
 
Modul 15: Məlumatlar lüğətinin köməkliyi ilə obyektlərin idarə edilməsi
 •   Məlumatlar lüğəti
 •   Lüğətlərin təsvirinin istifadəsi
 •   USER_OBJECTS və ALL_OBJECTS təsviri
 •   Cədvəl və sütunlar haqqında məlumat
 •   Limitlər haqqında məlumatlara baxış
 •   Ardıcıllıqlar, indekslər və sinonimlər haqqında məlumatlara baxış
 •   Cəvdəl və sütunlara qeydlərin əlavə edilməsi
 
Modul 16: Böyük məlumarlar dəstinin manipulyasiyası
 •    Məlumatların altsorğuların istifadəsi ilə manipulyasiyası
 •    Çoxcədvəlli INSERT əmrinin xüsusiyyətlərinin yazılması
 •    Çoxcədvəlli INSERT əmrinin mütəlif tiplərinin istifadəsi
 •    MERGE əmri ilə sətirlərin birləşməsi
 •    Təyin edilmiş vaxt aralığındakı dəyişikliklərin izlənilməsi
 
Modul 17: Müxtəlif vaxt zonalarının məlumatlarının müşaiyəti
 
 •    Saniyənin fraksiya hissələrinin saxlanılması üçün müxtəlif tarix və vaxt tiplərinin itifadəsi, həmçinin müxtəlif vaxt         zonalarının məlumatlarının müşaiyəti
 •   vaxt saxlayan iki qiymət arazındakı fərqi saxlamaq üçün interval tiplərinin istifadəsi
 •    Tətbiqin qloballaşması üçün tarix və vaxtla olan funksiyaların praktiki tətbiqi
 
Modul 18: Çətinləşmiş altsorğuların köməkliyi ilə məlumatların seçilməsi
 •    Çoxcədvəlli altsorğular
 •    SQL-də skalyar altsorğuların istifadəsi
 •    correlated subqueries köməkliyi ilə həll olunan problemlərin əhatəsi
 •    correlated subqueries köməkliyi ilə sətirlərin dəyişdirilməsi və silinməsi
 •    EXISTS və NOT EXISTS operatorlarının istifadəsi
 •    WITH şərtinin istifadəsi
 
 
 


Kursa yazıl